Välkommen till dunkgti

Din vardag på en hostel och lite mer

Produktdesign i plastmaterial

För en attraktiv produktdesign behöver färg, form och funktion samspela. För att förhindra onödiga omtag bör produkten designas med fokus på producerbarhet redan från början. På så sätt kan man i ett tidigt skede nå ett utseende som enkelt går att produktionsanpassa.

Moderna plastmaterial möjliggör hållbara plastverktyg. Detta då man nu kan tillverka plastblandningar som ger slitstarka produkter. Vid designen av en plastkomponent är det viktigt att man börjar från början för att få rätt struktur som nyttjar materialet. Produkter i plast har även en mer positiv miljöpåverkan i jämförelse med andra material då man kan återvinna plastprodukterna. Det går alltså att smälta ner dem och återanvända dem. Detta pekar på att vi i framtiden kommer se allt fler produkter designade i plast.

Plaster består mestadels av en eller flera polymerer som blandats med olika tillsatser. Dessa tillsatser kan vara mjukgörare, stabiliseringsmedel, färgämnen och armeringsmaterial. Det viktiga med produktdesign är att kalkylera material för att undvika material som går till spillo, och därmed skapa en hållbar produkt.

Formsprutning för plastdetaljer

För att tillverka produkter av termoplast är formsprutning den främsta metoden som används. Formsprutning går till på så sätt att granulat av plasten som ska användas värms upp till den temperatur som rekommenderas för materialet i fråga. Sedan placeras pressmassan i en speciell sprutcylinder och pressas under högt tryck ut i formrummet. Därefter kyls formen och detaljen kristalliseras innan den lämnar formen.

Plaster delas ofta in i två grupper, termoplaster och härdplaster. Termoplaster mjuknar vid smältning och kan formas och formas om flera gånger. Härdplaster kan inte smältas utan att den kemiska strukturen förstörs.

Resultatet av den formsprutade detaljen påverkas av den komplexa händelsekedja som formsprutningsprocessen har. Att den formsprutade plastdetaljens mått är inom de överenskomna angivelserna kontrolleras genom ett stickprov på produktionsbatchen.